Een praktische blik op zakelijke dienstverlening

Met de bacheloropleiding Bedrijfskunde aan IBW University (of Applied Sciences) kies je voor een goede balans tussen theorie en praktijk. Maar Bedrijfskunde is veel meer dan alleen een praktijkgerichte opleiding. Het is vooral een brede analytische studie. Je leert snel te schakelen tussen zeer diverse onderwerpen. Ook leer je samenhang en structuur aan te brengen. Daardoor leer je om vanuit een kritische, maar constructieve houding de verbindende schakel te zijn. Een bedrijfskundige is degene die alle touwtjes bij elkaar brengt en houdt.

Bedrijfskunde van het IBW richt zich op de zakelijke dienstverlening: alle bedrijven die een dienst leveren. Denk aan transportbedrijven, verzekeraars, adviesbureaus en banken. Zakelijke dienstverlening is de grootste en snelst groeiende sector van onze economie. Specifieke kennis hierover geeft je daarom zeker meerwaarde op de arbeidsmarkt.

Hoe is de opleiding ingedeeld?

De bacheloropleiding Bedrijfskunde van het IBW duurt vier jaar. Een studiejaar is onderverdeeld in drie kwartalen. In elke periode worden hoorcolleges en werkcolleges gevolgd. Bij hoorcolleges doe je kennis en inzichten op uit de vakliteratuur. Bij werkcolleges ga je samen met de docent op praktische wijze aan de slag. Ook werk je samen met medestudenten aan de oplossing van een bedrijfsprobleem.

Een greep uit de vakken in je eerste jaar

In het eerste jaar werk je aan je basiskennis. Bedrijfskunde is gebaseerd op de samenhang tussen acht vakgebieden. Met al deze vakken maak je kennis in het eerste jaar. Het gaat om strategie, marketing, financiën, management accounting, organisatiekunde, personeelsbeleid, logistiek en informatietechnologie. Dit zie je onder meer terug in de volgende vakken:

Marketing

Bij dit vak leer je hoe je een product in de markt zet. Welke strategie gebruik je?
Hoe analyseer je de markt en de wensen van de consument?

Gedrag en organisatie

Tijdens dit vak bestudeer je gedrag van mensen in organisaties, zowel op het niveau van het individu en de groep als de organisatie als geheel. Kennis over dit zogenoemde organizational behavior is van belang voor bedrijfskundigen, omdat je hiermee mensen in een organisatie gericht leert sturen.

Financial Accounting & Bookkeeping

Hoe informeren bedrijven externe belanghebbenden zoals aandeelhouders en kredietverschaffers over de financiële positie en prestaties van het bedrijf?
Over deze periodieke financiële verslaglegging gaat Financial Accounting. Daarnaast besteed je bij dit vak aandacht aan het administratieve proces dat deze Financial Accounting ondersteunt: de boekhouding.

Naast deze basisvakken volg je hulpvakken zoals statistiek en wiskunde. Je leert ook hoe je een goede presentatie geeft en een goede, wetenschappelijk onderbouwde rapportage schrijft.

Tweede en derde jaar

In het tweede jaar verbreed je de kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan. Je krijgt min of meer dezelfde vakken, maar gaat dieper op de materie in.
In het derde jaar volg je verplichte vakken zoals Technologie en innovatie en Kennismanagement. Daarnaast volg je keuzevakken als voorbereiding op je specialisatie in de masterfase. Dit jaar verdiep je je dus in het vakgebied dat jou de afgelopen twee jaar het meest heeft aangesproken.

Vierde jaar

In het vierde jaar breng je de opgedane kennis weer in de praktijk door stage in een bedrijf te lopen en een stage-/reflectieverslag eventueel een businessplan schrijven. Dit plan toets je bij mensen die al werken in het bedrijfsleven.

Eerste jaar bachelor Bedrijfskunde

Vakken (maximal 60.0 credits)Credits
Integral Business Management9
Marketing Management I9
Business Mathematics with Excel I9
Introduction to Accounting Information System10
Financial Accounting and Bookkeeping 1+2(including Exac & Financial Arithmetic)11
Introduction to Business Economics11
Management & Organization Theory12
Logistics6
Business Statistics I / (Quantitive Business Analysis)9
Economics9
Business Law I18

Tweede jaar bachelor Bedrijfskunde

Vakken (maximal 60.0 credits)Credits
Methoden & Technieken van Onderzoek(kwantitatief & kwalitatief incl. SPSS)9
Cost- & Management Accounting10
Finance- & Riskmanagement(including Financial Arithmetic)12
Financial Accounting and Bookkeeping 3 t/m 511
Financial Reporting & Analysis10
Financial Accounting and Bookkeeping 1+2(including Financial Arithmetic)11
Business Mathematics with Excel II9
Business Statistics II / (Quantitive Business Analysis)9
Operational Research6
Distribution Logistics6
Business Law II6
Philosophy6

Derde jaar bachelor keuzevakken m.b.t. ‘Information and Knowledge Management’

VakkenCredits
Knowledge Management6
Business Information Systems9
Enterprise Systems6
E-Business & E-Commerce9

Derde jaar bachelor keuzevakken m.b.t. ‘Management Consulting’

VakkenCredits
Consultancy6
Training6
Organization Perspectives and Dynamics6
Strategic Management and the Strategy Process6

Derde jaar bachelor keuzevakken m.b.t. ‘Entrepeneurship’

VakkenCredits
Entrepeneurship6
Technology and Innovation6
Consumer Behavior6
E-Business & E-Commerce9
Strategic Management and the Strategy Process6
Philosophy of the JapaneseManagement3

Vierde jaar bachelor ‘verplichte vakken’

VakkenCredits
Stage / Reflectieverslag evt. Buisnessplan9
Bachelorscriptie9

Aanvang: 1 oktober (van elk jaar)
Vooropleiding: VWO-, HAVO-, IMEO- NATIN of ander gelijkwaardig diploma.
Collegetijden: 3 dagen per week van 16.30 – 21.15 uur.

Eerste jaar Bachelor Bedrijfskunde

VWO-afgestudeerden (VWO-diploma) beginnen m.i.v. het collegejaar 2019/2020 afhankelijk van het aantal behaalde voldoendes op de eindcijferlijst (cijfer 6 of meer) met maximaal 42 credits voor het propedeuse gedeelte. Voor ieder behaalde voldoende mogen deze studenten 6 studiepunten voor het propedeuse getuigschrift inbrengen. De duur van de studie is voor deze studenten gesteld op 3 jaar nominaal. Het propedeuse-getuigschrift kan pas aangevraagd worden indien 60 credits aan IBW-tentamens zijn behaald. Minimaal te behalen studiepunten voor het Bachelor-diploma is 240.

Alle andere afgestudeerden (niet-VWO-ers) krijgen m.i.v. collegejaar 2019/2020 een aangepast algemeen basis HBO-programma in het eerste jaar aangeboden, waaruit men kan kiezen. Het maximaal aantal te behalen studiepunten is ook voor deze studenten 60 credits per jaar

Deze studenten kunnen 7 vakken kiezen voor elk 6.0 credits elk bij het behalen van dat vak:

Nederlands, Engels, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde I, Economie I, Economie II, Sociologie.

Naast de gekozen 7 vakken worden nog twee Propedeuse-vakken gegeven worden uit de gekozen hoofdrichting, tot maximaal 18.0 credits per jaar. Totaal te behalen credits per jaar is 60.0.

COLLEGEGELD

Inschrijfgeld: € 440, — per jaar.
Collegegeld: € 1710, — per jaar (12 maanden vooruit) of:
€ 900, — per halfjaar (6 maanden vooruit). Te betalen in 2 termijnen.
€ 650, — per kwartaal (3 maanden vooruit). Te betalen in 3 termijnen.

Betaling in Surinaamse courant, tegen de op dat moment geldende koers, is ook mogelijk.

NB.: Onder géén beding worden reeds gestorte gelden geretourneerd!!

Examentarieven Bacheloropleidingen bij het behalen van:

Propedeuse getuigschrift in het Nederlands: € 100,–
Propedeuse getuigschrift in het Engels: € 150,–
Associate diploma: € 200,–
Bachelor 3 (B-3) certificaat: € 250,–
Bachelor of Arts bul (hbo): € 300,–
Bachelor of Science bul (wo): € 350,–

Hoe meld u zich aan?

U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren.
Inschrijving vindt pas plaats, na een intake gesprek met de studieadviseur.

Bij de inschrijving dienen de volgende bescheiden ingeleverd te worden:
– Kopie diploma en cijferlijst
– Uittreksel uit het bevolkingsregister
– Twee pasfoto’s