Studiedomein van de Geoloog

De opleiding draait vooral om geologie, mijnbouw en management. Geologie is niet terug te vinden in het curriculum van secundair onderwijs. Wel komen bepaalde geologische onderwerpen aan bod in de lessen aardrijkskunde. Toch is de term geologie ons niet onbekend. We orden immers regelmatig met deze term geconfronteerd. De energie die we gebruiken – ongeacht of het nu conventionele energie uit olie en gas is, of geothermische of zonne-energie – ontlenen we aan grondstoffen of processen die zich op onze planeet afspelen.

De meeste materialen die we gebruiken zoals kunststoffen, glas, materialen in elektronica, zijn meestal geproduceerd op basis van grondstoffen en ertsen. Hoe zijn gesteenten, ertsen en olie ontstaan en waar komen ze voor. Hoe kan de mens op een duurzame wijze de natuurlijke rijkdommen op aarde ontginnen en gebruiken. Om op die vragen een antwoord te krijgen, kom je terecht bij de studie: geologie.

Geologie wordt vaak verward met geografie. Geografen bestuderen het oppervlak van de aarde en besteden weinig aandacht aan de structuur op grotere diepte. Geologen daarentegen doen dat wel. Ze onderzoeken de ondergrond…niet alleen nabij het oppervlak, maar ook het inwendige van de aarde.

Dit omdat zich in de buitenste honderd kilometer van de aarde allerlei processen afspelen, die door geologen worden bestudeerd. Ze doen dit met behulp van de modernste technieken, die steunen op toepassingen uit de fysica, chemie, wiskunde en biologie.
Met de Bachelor-opleiding aan onze instelling doe je niet alleen geologische en mijnbouwkennis op, maar ook management- en communicatievaardigheden. Zo ben je straks breed voorbereid op de praktijk van geologie- en miningmanagement.

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding is onder meer kennis op te doen van geologie, mining en management ter voorbereiding op een leidinggevende functie in de Mining and Resource Engineering industrie. Met de opleiding ben je in staat om bij grotere mijnbouw- bedrijven bij te dragen aan het beleid, onderzoek naar delfstoffen en de verwerking daarvan. Je bestudeert de opbouw van mineralen en andere delfstoffen, hun chemische en fysische eigenschappen. De praktische kant van de opleiding ligt vooral in de lijn van de grondstoffenvoorziening (ertsen), de materiaalkunde en van de industriële delfstoffenverwerking.

Doelgroep

De opleiding Mining & Resource Engineering is in de eerste plaats bedoeld voor studenten die zich willen verdiepen in mijnbouw – van het winnen van mineralen en ertsen zoals goud tot en met het zand, grind of steenslag – of in de verwerking van grondstoffen, inclusief de metallurgie.
Heb je altijd al willen weten wat er allemaal gebeurt vanaf het opsporen van mineralen tot het aanmaken van metalen en andere eindproducten, dan is deze opleiding een goede keuze. Binnen deze opleiding leer je waar je grondstoffen kunt vinden, hoe je ze met mijnbouw technieken uit de aarde kunt halen, hoe je de bruikbare bestanddelen kunt scheiden van onbruikbare bulk en hoe je vervolgens de bruikbare bestanddelen kunt verwerken. Bij al deze stappen staat het rekening houden met ecologische, economische en technologische aspecten centraal. Hoe zorg je er voor dat mijnbouwactiviteiten zo min mogelijk schadelijke gevolgen hebben voor de omgeving.

Duur: 4 jaar

Hoe ziet de opleiding eruit?

De studie is een brede beroepsopleiding. Je combineert aspecten uit de natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie en aardrijkskunde om geologische en mijnbouwkundige onderwerpen te begrijpen.
De opleiding duur vier jaar en bestaat uit drie delen: de major duurt twee jaren en vormt de helft van de opleiding. De major bestaat uit verplichte en keuzevakken.
Vorm van de opleiding: literatuurstudie, mondelinge presentaties, computer opdrachten, onderzoeksprojecten, hoor- en werkcolleges, werkgroep, groepsopdracht, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project.

Toelatingseisen

Een VWO- diploma met een S pakket of NATIN diploma is voor toelating vereist.

Matching

De instelling vindt het belangrijk dat je een studie kiest die goed bij je past , zodat je succesvol je studie doorloopt. Daarom start je inschrijving voor de bacheloropleiding met matching. Matching betekent dat je via een intake-gesprek voor de start van je studie uitgebreid kennis maakt met de opleiding van je keuze. Aan jou wordt een realistisch beeld geschetst van je studie met een introductiecollege en een toets. Ook praten we met je over je motivatie. Zo kun je nagaan of je bij de studie past. Matching is een verplicht onderdeel van je inschrijving.

Aanmelding

Je kunt je inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren.
Inschrijving vindt pas plaats, na een intake gesprek met de studieadviseur.

Bij de inschrijving dienen de volgende bescheiden ingeleverd te worden:

– Kopie diploma en cijferlijst
– Uittreksel uit het bevolkingsregister
– Twee pasfoto’s

Samenvattend overzicht Bachelor Mining & Resource Engineering

Jaar 1: PropedeusefaseStudiepunten
1.1. Eigenschappen van gesteenten 6
1.2. Systeem Aarde 6
1.3. Kaart- en profielconstructies

3
1.4. Wiskunde en computergebruik

6
1.5. Global Change

6
1.6. Geochemie voor aardwetenschappers3
1.7. Geomorfologie A3
1.8. Sedimentologie en stratigrafie6
1.9. Fysica voor aardwetenschappers 3
1.10 Tektoniek 3
1.11. Veldpracticum 3
1.12. Eerstejaars veldproject6
1.13. Verslag veldproject3

Eerste jaar Bachelor Mining & Resource Engineering

VWO-afgestudeerden (VWO-diploma) beginnen m.i.v. het collegejaar 2019/2020 afhankelijk van het aantal behaalde voldoendes op de eindcijferlijst (cijfer 6 of meer) met maximaal 42 credits voor het propedeuse gedeelte. Voor ieder behaalde voldoende mogen deze studenten 6 studiepunten voor het propedeuse getuigschrift inbrengen. De duur van de studie is voor deze studenten gesteld op 3 jaar nominaal. Het propedeuse-getuigschrift kan pas aangevraagd worden indien 60 credits aan IBW-tentamens zijn behaald. Minimaal te behalen studiepunten voor het Bachelor-diploma is 240.

Alle andere afgestudeerden (niet-VWO-ers) krijgen m.i.v. collegejaar 2019/2020 een aangepast algemeen basis HBO-programma in het eerste jaar aangeboden, waaruit men kan kiezen. Het maximaal aantal te behalen studiepunten is ook voor deze studenten 60 credits per jaar

Deze studenten kunnen 7 vakken kiezen voor elk 6.0 credits elk bij het behalen van dat vak:

Nederlands, Engels, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde I, Economie I, Economie II, Sociologie.

Naast de gekozen 7 vakken worden nog twee Propedeuse-vakken gegeven worden uit de gekozen hoofdrichting, tot maximaal 18.0 credits per jaar. Totaal te behalen credits per jaar is 60.0.

Jaar 2: AssociateStudiepunten
2.1. Inleiding mineralogie 6
2.2. Statistiek en data-analyse 6
2.3. Sedimentaire systemen en geologie 6
2.4. Wis- en natuurkunde 6
2.5. Inleiding in de anorganische geochemie 6
2.6. GIS en digitale geografische data 3
2.7. Inleiding hydrologie en klimatologie6
2.8. Verslag veldproject jaar 2 3

BSc. jaar 3: Mining & Resource Engineering Studiepunten
3.1. Toegepaste geofysica 6
3.2. Wijsgerige vorming: aardwetenschappen, filosofie en ethiek 3
3.3. Studie en loopbaan 2
3.4. Veldwerkverslag geologie 5
3.5. Hydrologie 6
3.6. Sociale geografie I 6
3.7. Structurele geologie II6
3.8. Wetenschapsgeschiedenis voor Aard-, levens- en milieuwetenschappers
3
3.9. Isotopengeochemie 6
3.10. Computermodelleren6
3.11. Inleiding in de biogeologie6
3.12. Paleoklimatologie en meteorologie 6
3.13. Petrologie van het systeem Aarde6

4e studiejaar (afstudeerjaar)Studiepunten
Praktijkopdracht / Stage9
Afstudeeropdracht9
Totaal studiepunten 4e jaar60
Totaal Hoofdfase (2e t/m 4e jaar)180
Totaal Bachelor-Programma240

Specialistische keuzevakkenCredits
Introduction Resources5
Gold Mining Engineering5
Economic Minerals & Rocks5
Life-Cycle Modelling & Economic Mining Valuation10

Een of meer van de hiervoor genoemde vakken genoemd in de jaren 2 t/m 4 zouden in overleg kunnen worden vervangen door één of meer keuzevakken. Keuzevakken kunnen evt. gekozen worden uit het hiervoor gegeven schema van specialistische keuzevakken of van de overige studierichtingen t.w. Accountancy, Financial Management, Bedrijfskunde,
Bedrijfskundige Informatica, ‘Rechtsgeleerdheid’ of ‘Human Resource Management’.

Totaal aantal credits “Bachelor of Applied Science in Commerce”: 240 ECTS credits. Eén creditpoint staat gelijk aan 28 uur studeren.
Een kandidaat is geslaagd voor het diploma “Bachelor of Science in Commerce”, in de propedeuse- en hoofdfase in totaal 240 credits zijn behaald.

Wijzigingen in het studieprogramma voorbehouden.

Een kandidaat is geslaagd voor het diploma “Mining & Resource Engineering”, in de propedeuse- en hoofdfase in totaal 240 credits zijn behaald.

Vrijstellingsmogelijkheden

– Vrijstellingen zijn mogelijk op grond van al behaalde Bachelor of hogere diploma’s aan erkende hogescholen of universiteiten.
– Vrijstellingen dienen separaat aangevraagd te worden.
– Studeer in je eigen tempo.

Het programma is gebaseerd op een avondopleiding van vier jaar..

Avondstudenten dienen rekening te houden met drie college-avonden in de week.

De avondcolleges duren van 18.00 uur tot 21.15 uur.
(Pauze van 19.30 -19.45 uur).

Je bepaalt zelf waar, wanneer en hoe je studeert. Zo is de studie perfect te combineren met een drukke baan en met je hobby’s.

Persoonlijke begeleiding

Dankzij de persoonlijke begeleiding van deskundige docenten sta je er nooit alleen voor en boek je de beste resultaten. Hij is je steun en toeverlaat die je optimaal begeleidt.

Inschrijfgeld:

Inschrijfgeld: € 440,– per jaar

Collegegeld:

Het collegegeld is vastgesteld op € 1710, — per jaar (12 maanden vooruit) of:
€ 900, — per halfjaar (6 maanden vooruit). Te betalen in 2 termijnen.
€ 650, — per kwartaal (3 maanden vooruit). Te betalen in 3 termijnen.

Betaling in Surinaamse courant, tegen de op dat moment geldende koers, is ook mogelijk.

NB.: Onder géén beding worden reeds gestorte gelden geretourneerd!!

Examentarieven Bacheloropleidingen bij het behalen van:

Propedeuse getuigschrift in het Nederlands: € 100,–
Propedeuse getuigschrift in het Engels: € 150,–
Associate diploma: € 200,–
Bachelor 3 (B-3) certificaat: € 250,–
Bachelor of Arts bul (hbo): € 300,–
Bachelor of Science bul (wo): € 350,–

Direct contact met studiegenoten

Alle ibw-studenten kunnen direct in contact komen met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. Je kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen?
Bel dan vrijblijvend met onze studieadviseurs. Of loop even langs.
Grote Combéweg 19, Paramaribo, Suriname (S.A).
Telefoon: 520825 – 8555417 – 8770488 – 8542868 – 471351