In het kort

Dé manier om leiding te geven aan het menselijk kapitaal bestaat niet. In welk land of welke organisatie dan ook moeten HRM-specialisten en lijnmanagers zoeken naar een goed evenwicht bij het omgaan met het menselijk kapitaal, willen ze kunnen concurreren op de mondiale markt.

Het veld van HRM is bezaaid met concurrerende en tegenstrijdige modellen en theorieën en er zijn maar zeer weinig absolute waarheden die bepalen hoe mensen zich in de werkomgeving moeten gedragen en hoe ze moeten worden geleid. Men erkent – in theorie zeker, maar in de praktijk niet altijd – dat HR een belangrijke rol speelt bij de levensvatbaarheid van een bedrijf of non-profitorganisatie op lange termijn en dat dat niet toevallig is. Andere middelen zijn weliswaar ook essentieel voor de effectiviteit van een organisatie, bijvoorbeeld financiering en productie, naar het is het menselijk kapitaal dat een praktisch onbeperkte invloed (zowel positief als negatief) op een organisatie kan hebben.

Doel van de opleiding

De primaire doelstellingen van deze opleiding zijn enige inzichten aan te reiken die nodig zijn om te kunnen begrijpen en analyseren wat de aard van HRM is, en hoe mensen, de omgeving en situaties op elkaar inwerken en zo op de lange termijn bijdragen aan de overleving van het bedrijf. De studie is gebaseerd op een stevige fundering van onderzoek in het veld en op nieuwe ontwikkelingen die van toepassing zijn op de dagelijkse situatie binnen organisaties en hun omgeving.

Tijdens de colleges worden HRM-kwesties onder de loep genomen en wordt geprobeerd de vorm van de organisatie van de 21e eeuw vast te stellen. Als we hedendaagse, aan HRM gerelateerde onderwerpen bekijken, zien we dat het probleem op het niveau van de afzonderlijke organisatie ten eerste bestaat uit het banen van een weg door een muur van wetgeving. Ten tweede moet niet worden vergeten dat het de werknemers zijn die uiteindelijk de winst opleveren – zowel in financiële als persoonlijke termen.

Op nationaal en internationaal niveau kunnen landen een achterstand oplopen als ze bijvoorbeeld niet zorgen voor een infrastructuur die hun organisaties voldoende in staat stelt de hedendaagse HRM-werkwijzen toe te passen, die, in hun totaliteit, de effecten van zowel tijd als afstand terugbrengen. Wij hopen dat uw enthousiasme voor het HRM-vak besmettelijk is en dat u ook anderen zal kunnen motiveren om meer te leren over de dynamische aard van het leidinggeven aan mensen in de werkomgeving

De opleiding

De ibw Hogeschoolopleiding Bachelor Human Resource Management is breed van opzet en zeer praktijkgericht. Je krijgt inzicht in bedrijfspsychologie en sociologie, management en organisatie, juridische vraagstukken en het ontwikkelen en begeleiden van systemen m.b.t. personeelsbeleid. Daarom wordt in de propedeuse / major fase al nadruk gelegd op deze vakken en wordt ook aandacht besteed aan communicatie en sociale vaardigheden. In de hoofdfase wordt je kennis verbreed met planning, managementvaardigheden en recht.

Doelgroep

Degenen die een leidinggevende functie als HRM-manager voor ogen hebben.

Duur: 4 jaar

Hoe ziet de opleiding eruit?

Het eerste jaar (propedeuse / major)

In het eerste jaar leer je de grondbeginselen van de Psychologie en Sociologie. Recht en Communicatie krijgen daarbij een belangrijke plaats in het studieprogramma. Ook komen de ICT vakken zoals Word, Excel, Access en PowerPoint evenals managementvaardigheden aan de orde. Daarnaast wordt het vak Management & Organisatie op een levendige wijze behandeld. Indien na het eerste studiejaar 60 creditpoints zijn behaald, kan het Propedeuse Getuigschrift worden aangevraagd.

Het tweede jaar (hoofdfase / minor)

In het tweede jaar gaan we dieper in op de hoofdonderwerpen uit het eerste jaar en worden andere vakken aan het vakkenpakket toegevoegd. De meeste bedrijven begeven zich tegenwoordig op de internationale markt. Een goede kennis van de Engelse taal is dan wel zo handig. En om je helemaal voor te bereiden op een internationale carrière, leer je nog een tweede moderne taal extra. Je hebt de keuze tussen Spaans, Portugees of Frans. Daarnaast krijg je ook de gelegenheid om zelf je vakkenpakket samen te stellen.

Met het behalen van nog eens 60 creditpoints verplicht of naar keuze, komt je in het bezit van het “Kort Bachelor (Associate) “Human Resource Management” diploma. Het totaal te behalen studiepunten is dus 120, ter verkrijging van het diploma “Kort Bachelor “Human Resouce Management”. Het volgen van keuzevakken is alleen mogelijk, indien deze vakken worden aangeboden.

Het derde jaar (hoofdfase / differentiatie)

In het voorlaatste jaar worden een aantal hoofdonderwerpen verder uitgediept. Ook aan je praktische vaardigheden wordt gedurende dit jaar gewerkt. Dit is het jaar waarin stage wordt gelopen. Je vaardigheden worden zowel schriftelijk als mondeling ontwikkeld. Indien na het succesvol afronden van het derde studiejaar 180 studiepunten zijn behaald (120 credits na het behalen van het Propedeuse Getuigschrift), mag een “Bachelor Human Resource Management diploma” worden aangevraagd, waarmee u met de vakken van het vierde (laatste) jaar een aanvang kunt maken.

Het vierde jaar (hoofdfase / specialisatie)

In het laatste jaar van je Bachelor studie, wordt je klaar gemaakt voor de praktijk. De nadruk wordt vooral gelegd op specifieke managementvaardigheden. De studie wordt afgesloten met een onderzoek, presenteren en verdedigen van een ondernemingsplan. Ook in dit jaar dient een puntentotaal van 60 credits behaald te worden, waarna je Bachelor studie succesvol wordt afgesloten met het verstrekken van een internationaal erkend Bachelor diploma.

COLLEGEGELD

Inschrijfgeld: € 440, — per jaar.
Collegegeld: € 1710, — per jaar (12 maanden vooruit) of:
€ 900, — per halfjaar (6 maanden vooruit). Te betalen in 2 termijnen.
€ 650, — per kwartaal (3 maanden vooruit). Te betalen in 3 termijnen.

Betaling in Surinaamse courant, tegen de op dat moment geldende koers, is ook mogelijk.

NB.: Onder géén beding worden reeds gestorte gelden geretourneerd!!

Avondopleiding

Het inschrijfgeld bedraagt: € 350,– per jaar (inclusief studiemateriaal).
Het collegegeld bedraagt: € 1200,– per jaar (12 maanden) vooruit.
Per opleiding/diploma zijn er examengelden aan de certificerende instelling verschuldigd, die variëren tussen de $ 300,– en $ 500,– (Surinaamse courant) per jaar in de eerste drie jaren.

In het vierde collegejaar bedraagt het collegegeld € 1500,– en is het examengeld vastgesteld op $ 3000,–

Betaling in Surinaamse courant, tegen de op dat moment geldende koers, is ook mogelijk.

NB.: Onder géén beding worden reeds gestorte gelden geretourneerd!

Examentarieven Bacheloropleidingen bij het behalen van:

Propedeuse getuigschrift in het Nederlands: € 100,–
Propedeuse getuigschrift in het Engels: € 150,–
Associate diploma: € 200,–
Bachelor 3 (B-3) certificaat: € 250,–
Bachelor of Arts bul (hbo): € 300,–
Bachelor of Science bul (wo): € 350,–

Toelatingseisen

Een VWO- HAVO-, of IMEO-, NATIN diploma is voor toelating vereist.
Mocht je niet worden toegelaten, dan zal de studievoorlichter van het ibw aangeven welke interne diploma’s je het beste kunt halen om wel aan de eisen te voldoen.

Hoe meld je je aan?

Je kunt je inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren.
Inschrijving vindt pas plaats, na een intake gesprek met de studieadviseur.

Bij de inschrijving dienen de volgende bescheiden ingeleverd te worden:
Kopie diploma en cijferlijst
Uittreksel uit het bevolkingsregister
Twee pasfoto’s

Samenvattend overzicht Bachelor Human Resource Management

Eerste jaar bachelor Human Resource Management

Vakken (maximal 60.0 credits)Credits
Human Resource Management9
Integral Business Management9
Business Mathematics with Excel I9
Management & Organization Theory12
Statistics I / (Quantitive Business Analysis)9
Economics9
Fiscal Law11
Business Law I6

Tweede jaar bachelor Human Resource Management

Vakken (maximal 60.0 credits)Credits
Methoden & Technieken van Onderzoek(kwantitatief & kwalitatief incl. SPSS)9
Personnel Management9
Integral Personnel Management6
Human Resources Development6
Business Mathematics with Excel II9
Statistics II / (Quantitive Business Analysis)9
Labour Law6
Philosophy6

Derde jaar bachelor keuzevakken m.b.t.‘HRM’

Vakken (maximal 60.0 credits)Credits
Operational Personnel Mangement3
Features and Steering Figures of Personnel Management3
Techniques of Conversation for the Personnel Manager3
Competence Management3
Project Management3
Philosophy of the Japanese Management3

Derde jaar bachelor keuzevakken Strategy and Organization

VakkenCredits
Change Management6
Quality Management6
Organization Perspectives and Dynamics6
Strategic Management and the Strategy Process6

Derde jaar bachelor keuzevakken m.b.t.
‘Knowledge Management & Consulting Management’

VakkenCredits
Knowledge Management6
Consultancy6
Training6

Vierde jaar bachelor ‘verplichte vakken’

VakkenCredits
Stage / Reflectieverslag9
Bachelorscriptie9

Totaal aantal credits “Bachelor of Applied Science in Commerce”: 240 ECTS credits. Eén creditpoint staat gelijk aan 28 uur studeren. Een kandidaat is geslaagd voor het diploma “Bachelor of Science in Commerce”, in de propedeuse- en hoofdfase in totaal 240 credits zijn behaald. Wijzigingen in het studieprogramma voorbehouden.

Eerste jaar Bachelor Human Resource Management

VWO-afgestudeerden (VWO-diploma)  beginnen m.i.v. het collegejaar 2019/2020 afhankelijk van het aantal behaalde voldoendes op de eindcijferlijst (cijfer 6 of meer) met maximaal 42 credits voor het propedeuse gedeelte. Voor ieder behaalde voldoende mogen deze studenten 6 studiepunten voor het propedeuse getuigschrift inbrengen. De duur van de studie is voor deze studenten gesteld op 3 jaar nominaal. Het propedeuse-getuigschrift kan pas aangevraagd worden indien 60 credits aan IBW-tentamens zijn behaald. Minimaal te behalen studiepunten voor het Bachelor-diploma is 240.

Alle andere afgestudeerden (niet-VWO-ers) krijgen m.i.v. collegejaar 2019/2020 een aangepast algemeen basis HBO-programma in het eerste jaar aangeboden, waaruit men kan kiezen. Het maximaal aantal te behalen studiepunten is ook voor deze studenten 60 credits per jaar

Deze studenten kunnen 7 vakken kiezen voor elk 6.0 credits elk bij het behalen van dat vak:

Nederlands, Engels, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde I, Economie I, Economie II, Sociologie.

Naast de gekozen 7 vakken worden nog twee Propedeuse-vakken gegeven worden uit de gekozen hoofdrichting, tot maximaal 18.0 credits per jaar. Totaal te behalen credits per jaar is 60.0.

Vrijstellingsmogelijkheden

– Vrijstellingen zijn mogelijk op grond van al behaalde Bachelor of hogere diploma’s aan erkende hogescholen of universiteiten.
– Vrijstellingen dienen separaat aangevraagd te worden.
– Studeer in je eigen tempo.

Het programma is gebaseerd op een dagopleiding van drie jaar. Avondstudenten moeten rekenen op een uitloop van één jaar. Dus een vierjarige avondopleiding.
Dagstudenten moeten rekenen op vier tot vijf collegedagen in de week, de zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur meegerekend.

Avondstudenten dienen rekening te houden met drie college avonden in de week, twee avonden waarop de collegestof wordt behandeld, en één dag in de week voor practica.

De avondcolleges duren van 18.00 uur tot 21.15 uur.
(Pauze van 19.30 -19.45 uur).

Je bepaalt zelf waar, wanneer en hoe je studeert. Zo is de studie perfect te combineren met een drukke baan en met je hobby’s.

Persoonlijke begeleiding

Dankzij de persoonlijke begeleiding van deskundige docenten sta je er nooit alleen voor en boek je de beste resultaten. Hij is je steun en toeverlaat die je optimaal begeleidt.

Direct contact met studiegenoten

Alle ibw-studenten kunnen direct in contact komen met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. Je kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen?
Bel dan vrijblijvend met onze studieadviseurs. Of loop even langs.
Adres:
Grote Combéweg 19, Paramaribo, Suriname (S.A).
Telefoon: 456050 – 8542868 – 8555417