Specialisatie: STRATEGIC MANAGEMENT & ORGANIZATION

U besluit bij deze om te gaan studeren. U wilt dat wel efficiënt en niet eindeloos lang doen. U zoekt een opleiding die goed aansluit bij de dagelijkse praktijk. De faculteit der Bedrijfkunde van de IBW University of Applied Sciences in Paramaribo, biedt deze opleiding aan, te weten: ‘Master in Strategic Management & Organization’. Met deze opleiding wordt uw carrière naar een hoger plan getild. Het betreft in deze een brede opleiding, die naadloos aansluit op de praktijk van de hedendaagse manager. U wordt in twee jaar op¬¬geleid tot een zelfstandig en inte-graal opererend manager.

Inhoud van de opleiding

Er wordt grondige kennis opgedaan over beleidsinstrumenten. Er wordt geleerd hoe verschillende theorieën en modellen te vertalen en toe te passen op de praktijk van de organisatie. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:

– Omgevingsanalyse
– Diagnose van de eigen organisatie
– Opzet en selectie van ontwikkelingsmogelijkheden voor een organisatie
– Het samenstellen van een strategisch plan.

Ook is er aandacht voor de persoonlijke vaardigheden die nodig zijn om een strategie door te voeren.

De opleiding is vooral toegespitst op management vraagstukken. Het IBW heeft de ambitie om voor o.a. dienstverlenende organisaties in Suriname een herkenbare en gerenommeerde instelling te zijn. Een instituut dat hoogwaardig onderwijs biedt, gericht op organisatie en managementvraagstukken in deze snel groeiende sector.

Deze Masteropleiding is niet specifiek een wetenschappelijke master, alhoewel veel componenten van wetenschap in voorkomen. Dat betekent dat het onderwijs ook is gebaseerd op en wordt gevoed door onderzoek. De opleiding is geschikt voor degenen die niet alleen behoefte hebben aan academische kennis, maar ook kunde op het gebied van strategie & organisatie, economie, technologie en gedragswetenschappen. De colleges worden gegeven door docenten die hun sporen hebben verdiend in de internationale praktijk. Na afronding van de opleiding krijgt u de titel Master of Arts (MA).

Bedrijfskunde

De opleiding valt onder de verantwoordelijkheid van de Faculteit Bedrijfskunde van het IBW. Sinds haar oprichting in 1983 is het aanbod van het IBW uitgegroeid naar acht bachelor opleidingen. Het IBW heeft een goede naam op het gebied van bedrijfswetenschappelijk onderwijs in Suriname.

IBW University of Applied Sciences

Het IBW staat bekend om haar persoonlijke aanpak, de goede organisatie en de goede kwaliteit van het onderwijs. Ook de masteropleiding van het IBW zal gestoeld zijn op een goede kwaliteit en organisatie. Zo wordt u bijvoorbeeld vanaf het begin van de opleiding begeleid bij het zelfstandig opzetten en uitvoeren van onderzoek en het schrijven van uw scriptie.

Actueel

De colleges zullen gegeven worden door academische (hoofd)docenten, aangevuld met docenten uit de praktijk van de zakelijke dienstverlening. Zo blijft het onderwijs actueel en in goed contact met de samenleving.

Profiel

Deze opleiding Master in Strategic Management & Organization is een professionele masteropleiding. Als een van de toelatingseisen geldt dat de kandidaten over een erkend Bachelordiploma moeten beschikken.

De opleiding is vooral interessant voor functionarissen die werkzaam zijn binnen een kennisintensieve, zakelijke dienstverlenende organisatie of degenen die een management en /of adviesfunctie ambiëren.

De opleiding geeft ook die academische ondergrond, die voor managementfuncties gevraagd wordt. Na voltooien van deze opleiding kunt u tevens vanuit een brede academische deskundigheid in een specifieke rol als manager, consultant, of onder¬nemer functioneren binnen een organisatie.

Programma

De opleiding start medio oktober en duurt 2 jaar, met tussentijdse inschrijvingen in januari en april van het eerste jaar.

De periodes voor het volgen van colleges duren ieder 8 weken, waarvan u gedurende deze tijd ca. 6 uur hoor- en werkcolleges in de week heeft. In de weken rond Kerst en Pasen wordt geen college gegeven en zal het tentamen afgenomen worden. De meeste vakken worden afgesloten door een tentamen en een paper. U moet rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 20 uur per week (incl. colleges).

Einddoel

Na het afronden van deze opleiding heeft u een grondige kennis van methoden die u kunt inzetten bij het bepalen en implementeren van strategieën. Deze weet u te vertalen naar de praktijk van de organisatie waar u werkt. U kunt adviseren op het gebied van strategisch management en concreet bijdragen aan het vormgeven van het strategisch beleid van de organisatie.

Programma structuur

Het programma omvat algemeen verplichte onderdelen met een totale studielast
van 60 studiepunten, gedurende zes perioden.
General programme structure
The design is based on the following general programme structure (60 credits):

Period 1 (Oct-Nov)

CourseEC
Course 1: Strategy Control and Design6
Course 2: Management Consulting6

Period 2 (Feb-March)

CourseEC
Course 3: Management of Sustainable Innovation6
Course 4: Policy Evaluation and Advice6

Period 3 (May-June)

CourseEC
Ethics3
Research Seminar I3

Period 4 (Oct-Nov)

CourseEC
Course 5: Behavioral Strategy6
Research Seminar II3
Thesis (start)see period 6

Period 5 (Feb-March)

CourseEC
Course 6: Cross Cultural Management6
Thesissee period 6

CourseEC
Thesis15
Total60

Curriculum

We zouden de opbouw van het curriculum als volgt kunnen beschrijven. Stel dat de omgeving van een organisatie nooit zou veranderen dan hebben we gegeven de doelstellingen van een organisatie eigenlijk alleen een architect en een bouwkundige nodig om de organisatie te ontwerpen en te bouwen. De architect en de bouwkundige hebben geen eenvoudige taak. Het duurzaam op elkaar afstemmen van de bouwstenen mens, geld en technologie blijkt complex. Eigenlijk is de kennis over de samenhang tussen deze bouwstenen beperkt. We kunnen zien dat organisaties die op hetzelfde moment in dezelfde markt opereren heel verschillend in hun succes kunnen zijn. Waar komt dit verschil vandaan? Zijn verschillen in het succes van organisaties op een markt te verklaren uit verschillen in de afstemming van mens, geld en technologie, toe te wijzen aan verschillen in de wijze van organiseren? Wat is eigenlijk succes? Voeg daaraan toe dat de “omgeving” van een organisatie niet stabiel is. Er komen bijvoorbeeld concurrenten bij of vallen weg. Er kunnen maatschappelijke ontwikkelingen zijn die de vrijheidsgraden in het handelen van een organisatie beïnvloeden. We kunnen ons voorstellen dat de architect en de bouwkundige van organisaties een buitengewoon complexe taak hebben. De complexiteit die in bovenstaande beschrijving geïntroduceerd wordt is het domein van de bedrijfskundige, die kennis moet hebben van o.a. management en organisatie.

Vakbeschrijving

Eerste jaar

Strategy, Control & Design heeft tot doel inzicht te verschaffen in de complexiteit gericht op de zakelijke dienstverlening. Belangrijke theoretische thema’s die de structuur van het vak vormen zijn: dynamische strategie-analyse, strategie-structuur-proces-interactie, organisatie- en procesontwerp en – herontwerp. Prak-tische organisatie-concepten die worden gebruikt om deze theoretische thema’s uit te werken en toe te passen zijn onder andere: business Process Redesign, the Balanced Scorecard en Kwaliteitsmodellen. U maakt kennis met en leren omgaan met Strategie-Structuur-Proces-implicaties van de invoering van deze organisatie-concepten.

Management Consulting

Succes in een organisatie staat of valt met goed management. Van een manage-ment¬consultant wordt meestal een kritische analyse verwacht met daarnaast con-crete aanbevelingen. Op basis van de analyse moet worden afgewogen en beslist wat beter of slechter is voor de organisatie en vervolgens moet dit overtuigend worden onderbouwd en gecommuniceerd. Dit vereist een gedegen kennis van organisaties, consultantrollen, mogelijke interventies en verandermanagement.

Management of Sustainable Innovation

We genieten dagelijks van ons leven met computers, auto’s en gekoelde gebouwen. Daarvoor gebruiken we vooral energie uit olie die steeds schaarser en duurder wordt, en daarbij te veel CO2-uitstoot veroorzaakt. Dat kan anders. U kunt zelf iets doen om nog beter met energie om te gaan. Dit is mogelijk zonder uw comfortabel leven op te geven. Hier vindt u duurzame producten voor het dagelijks leven. Men gebruikt minder energie en er wordt vaak op alternatieven als zonne-energie gewerkt. Wij geloven in de innovatieve kracht van mensen. Men is daarom voortdurend op zoek naar nieuwe ideeën voor energiezuinige producten. Samen met de bedenkers brengen we die naar de markt.

Policy Evaluation and Advice

Binnen dit vak zullen we ons focussen op theorie, processen en praktijken van prestatiemanagement. In een aantal colleges zullen diverse onderwerpen worden besproken. Het betreft in deze theorieën en praktijken van prestatiemanagement, prestatie¬¬management in professionele dienst¬verlenende organisaties, prestatiebeoor¬deling, beloning, interne prestatie en externe bijdrage, (individuele) balanced score card, kritische succes factoren, prestatie-indicatoren, commitment and prestatie, dimensies van arbeidsprestatie, competentiemanagement. Deze thema’s zullen vanuit drie perspectieven worden besproken: een gedrags-/bedrijfs-psychologisch pers¬pectief, een management control/economisch perspectief en een manag¬ement/praktisch/ontwerp perspectief.

Ethics

In het vak Ethiek leert u vooral integriteitproblemen signaleren en conceptuele schema’s hanteren. Aan de hand van een aantal cases worden verschillende typen van ethische vraagstukken in dienstverlenende organisaties besproken en geanalyseerd. Er wordt stil gestaan bij het verschijnsel dat we als juist of onjuist handelen beschouwen (als mens en ook als organisatie) niet universeel is. Hoe kunnen we deze verschillen verklaren? Wat betekent dit voor vraagstukken waar organisaties mee te maken krijgen? Dit type vragen is het domein van het vak Ethics.

Research Seminar I

Enerzijds bestaat dit vak uit inhoudelijke colleges die overzicht geven van specifieke onderzoeksmethoden, zoals kwantitatieve en kwalitatieve methoden, analytisch, empirisch en actieonderzoek. Het zijn colleges die de onderzoekspraktijk laten zien en waar u in aanraking komt met het doen van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast bereidt dit vak u voor om een thesis te gaan schrijven.

Tweede jaar

Het tweede jaar staat in het kader van de specialisatie (zie programmaoverzicht hierboven). Binnen iedere specialisatie worden samenhangende verdiepingsvakken aangeboden. In aansluiting op deze verdiepingsvakken schrijft iedere student een thesis waarin verslag gedaan wordt van een organisatorisch onderzoek binnen de zakelijke dienstverlening. U toont daarin uw opgedane academische kennis, maar ook uw professionele vaardigheden.

Behavioral Strategy

Dit vak bied een complete studie naar het gedrag van organisaties en van de mensen die binnen organisaties werkzaam zijn. De bevindingen van onderzoek en de voorbeelden die tijdens de colleges aan de orde komen, zijn sterk internationaal georiënteerd en ontleend aan de hedendaagse praktijk van van over de hele wereld, waaronder Surinaamse organisaties. De docent gaat in op uiteenlopende onderwerpen zoals stress op het werk, leiderschap, de invloed van technologie, de Myers-Briggs Type Indicator, conflicten en onderhandeling en netwerkorganisatie. Dit val is vooral bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in hoe medewerkers kunnen bijdragen in de strategie van hun organisaties.

Cross Cultural Management

Voorstanders van mondialisering beweren graag dat culturele verschillen steeds meer verdwijnen en de wereld één groot dorp wordt. Zij hebben niet geheel gelijk. Het verschil tussen nationale en internationale culturen wordt enigszins verwaarloosd. Deze colleges vullen dat hiaat door dit probleem vanuit een cultureel perspectief te benaderen. Organisatiesystemen van verschillende landen worden vergeleken en de interactie tussen mensen van verschillende culturen besproken. Hierbij komen omkoperij, ethiek en internationale onderhandelingen aan de orde.

Research Seminar II

Ter voorbereiding op het thesistraject schrijft u tijdens dit onderdeel een metho-dologisch en inhoudelijk verdedigbaar projectvoorstel voor een masterthesis (scriptie) met een werkbare probleemstelling en uitvoerbaar onderzoeksplan. Aan het begin van dit proces geeft het vak “Research Seminar II” dus inzicht in het hanteren van een wetenschappelijk en methodisch adequate manier van onder-zoeken, gegeven een vraag¬stelling.

Toelating

De criteria voor toelating tot de opleiding Master in Strategic Management & Organization zijn:

Vooropleidingsniveau

U beschikt overeen Bacheloropleiding in een economische, bedrijfskundige, technische of sociale discipline. Bepaalde bachelors dienen rekening te houden met een extra studielast (op maat) van ongeveer twee jaar. Zie deficiëntieprogramma. Indien u beschikt over een ander diploma dan hier genoemd, dan beslist de toelatingscommissie of u al dan niet toegelaten wordt tot de opleiding.

Attitude

U beschikt in beginsel behalve over een bachelordiploma, ook over werk- en denkniveau op bachelorniveau en een duidelijke motivatie om aan de opleiding deel te nemen.

Intake

Voor het maken van een vrijblijvend intakegesprek met de programmacoördinator ontvangen wij u graag. Voor het maken van een afspraak of voor informatie over de opleiding kunt u bellen met het secretariaat.

Locatie
IBW University
Grote Combeweg # 15
Paramaribo
E-mail: ibwsamson@gmail.com
Tel: 520825 – 8214545 – 8555417

Het deficiëntieprogramma

Kandidaten die op grond van hun vooropleiding niet voldoen aan de toelatings¬-criteria kun¬¬nen ver¬plicht worden een deficiëntie¬programma te volgen. Het deficiëntieprogramma maakt een onderscheid tussen deficiënties op het gebied van de zogenaamde disciplinevakken en deficiënties op het gebied van de onderzoeksmethoden. Wanneer u heeft voldaan aan de toelatingseisen voor de opleiding Master in Strategic Management & Organization schrijft u zich in bij het IBW. Daarmee is de inschrijving het sluitstuk van de toelatingsprocedure.

Voor de disciplinevakken is het toegestaan de deficiënties weg te werken tijdens het 1e jaar. Voor het wegwerken van deficiënties in de disciplinevakken bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het zgn. “tutortraject”. U krijgt dan een ervaren docent toegewezen die u begeleidt in het wegwerken van een specifiek tekort. U mag uw deficiënties ook wegwerken door middel van zelfstudie. Gedurende het toelatingsgesprek zal per kandidaat hierover informatie worden gegeven. De tentamens voor het wegwerken van deficiënties in de disciplinevakken liggen op het Bachelor of Science niveau.

Deficiënties op het gebied van disciplinevakken

Het is mogelijk dat u een deficiëntie moet wegwerken uit één of meerdere discipline van het Masterprogramma. Het betreft in deze:

• Management & Organisatie
• Bedrijfskunde

Deficiënties op het gebied van onderzoeksmethoden

Indien geconstateerd is dat u deficiënties heeft op het gebied van onderzoeks-methoden, dient u deze deficiënties voor aanvang van de opleiding Master Strategic Management & Organization weg te werken, dat wil zeggen vóór 1 oktober van het jaar waarin u de opleiding start. Onderzoeksmethoden beslaan de volgende vakken:

• Kwantitatieve Methoden:
(Statistiek en Stochastiek)

• Wetenschapsfilosofie
• Methoden en Technieken
(Kwantitatief, Kwalitatief en SPSS)

Deze vakken worden jaarlijks in de periode oktober t/m juli aangeboden via hoor-colleges en werkgroepen. Het tentamen zal plaatsvinden op Bachelor of Science niveau en er zullen twee tentamengelegenheden zijn per onderdeel.

Wegwerken van deficiënties

Samenvattend kunt u kiezen uit de volgende opties voor het wegwerken van deficiënties:

• U bestudeert de stof geheel zelfstandig en neemt deel aan de tentamens die de faculteit organiseert.
• U kunt meelopen in het bachelorprogramma van het IBW en neemt deel aan de tentamens die de instelling organiseert.
• U maakt gebruik van de faciliteiten die de Master in Strategic Management & Orga¬¬ni¬¬zation aanbiedt. Dat wil zeggen, tutortrajecten ten behoeve van de disciplinevakken en colleges ten behoeve van onderzoeksmethoden in de periode oktober – juli.
Kosten deficiëntieprogramma
De kosten voor het afleggen van een (deficiëntie) tentamen bedragen € 300,- per vak inclusief gebruikmaking van een tutor-traject, exclusief literatuur.

Inschrijving en kosten

Aanmelden voor de Master in Strategic Management kan via het aanmeldings-formulier. Dit formulier en een curriculum Vitae (CV) moeten worden ingeleverd op het onder contact vermelde adres. Geïnteresseerden worden na het indienen van het aanmeldingsformulier uitgenodigd voor een gesprek met de programmacoördinator of decaan. Op basis van dit persoonlijk gesprek en de CV wordt door de toelatingscommissie van de faculteit besloten of kandidaten toegelaten kunnen worden. De toelatingscommissie zal tevens vaststellen of studenten direct kunnen worden toegelaten of dat eerst aan aanvullende eisen moet worden voldaan en bijvoorbeeld een deficiëntieprogramma gevolgd moet worden.

De toelatingscommissie behoudt zich het recht voor kandidaten een assessment of een geschiktheidstest af te laten nemen. Indien nog deficiënties weggewerkt dienen te worden, volgt er een voorlopige toelating. De eerste aanmelding is geheel vrijblijvend. Het gesprek met de programmacoördinator wordt zo snel mogelijk na de eerste aanmelding gehouden. Zo komen kandidaten op korte termijn te weten of ze kunnen worden toegelaten en welke deficiënties eventueel weggewerkt dienen te worden.

Kosten van de opleiding

Het inschrijfgeld bedraagt US$ 500,- per jaar. Het collegegeld bedraagt ineens in totaal US$ 2.500,- per jaar dus US$ 6.000,- voor de gehele opleiding. Het inschrijf- en collegegeld bevat de kosten voor inschrijving aan de instelling en het onderwijs tijdens de tweejarige opleiding, exclusief de benodigde, verplichte literatuur. Voor literatuur moet ongeveer US$ 600,- per jaar worden gereserveerd. Daarnaast zijn inbegrepen de kosten voor gebruik van faciliteiten van het IBW. Dit collegegeld is exclusief de kosten (bijv. literatuur- en tentamenkosten) die worden gemaakt voor een eventueel deficiëntieprogramma. Het examengeld bedraagt $1.000,– eenmalig, te voldoen bij het behalen van de Masterbul.