In twee jaar uw horizon verbreden. Iets voor jou?

Wil je aan het werk in de wereld van accountancy, fiscaliteit en administratieve dienstverlening,? Dan kan jij je horizon verbreden en daardoor op een hoger niveau te gaan werken. Het is dan tijd om de opleiding ‘Associate degree Accountancy’ te gaan volgen. Deze tweejarige opleiding biedt de Hogeschool IBW aan en kan dankzij de indeling eventueel prima gecombineerd worden met een baan.

Doel van de opleiding

De opleiding ‘Associate degree Accountancy’ is afgestemd op de functie van assistent-accountant en kent een gedeeltelijke overlap met de vierjarige bacheloropleiding Accountancy en Financial Management. Je wordt opgeleid om het midden- en kleinbedrijf te adviseren en hiervoor rekeningen op te stellen. Ook aangiftewerk en het signaleren van adviesmogelijkheden behoort tot het takenpakket. Kortom, je ontwikkelt en gebruikt je competenties volop!

De opleiding

De ibw Hogeschoolopleiding Accountancy is breed van opzet en zeer praktijkgericht.

Je krijgt inzicht in o.a. bedrijfseconomie z.a. management- & financial accounting, administratie, administratieve organisatie en leer van de accountantscontrole.
Daarom wordt in deze fase al nadruk gelegd op bedrijfsadministratieve- bedrijfseconomische en accountancyvakken. In het derde jaar van de hoofdfase van de bacheloropleiding, wordt je kennis verbreed door de minorvakken. Aan de hand van minors geef je richting aan je toekomst.

Studieprogramma

De tweejarige ‘Associate Accountancy-opleiding’ is opgesplitst in twee delen. In het eerste propedeusejaar, volg je de colleges samen met studenten van de bacheloropleiding Financieel Management. Je ontwikkelt in de propedeuse de basis aan kennis en vaardigheden die een goed financieel econoom nodig heeft. Alhoewel ook het tweede jaar voor een deel parallel loopt met de studierichting Financieel Management, is dit jaar vooral een op maat gesneden programma voor de assistent-accountant.

De kennisgebieden die in deze opleiding aan bod komen zijn:

– opstellen belastingaangifte

– aangifte inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting
– opstellen en controleren jaarrekening
– privaatrecht, bedrijfsadministratie en organisatieleer.

Zowel de module fiscaliteit als de module accountancy rond je af met een schriftelijke opdracht of toets. De propedeuse wordt afgesloten met een competentie-examen.
Je kan starten in oktober en moet rekenen op een studielast van ongeveer 15 uur per week inclusief colleges, afhankelijk van je vooropleiding, werkervaring en het aantal modules / vakken dat je volgt.

Duur

– Associate degree Accountancy: 2 jaar;
– Bachelor degree Accountancy: 4 jaar

Hoe ziet de opleiding eruit?

Het eerste jaar (propedeuse / major)
In het eerste jaar leer je de grondbeginselen van de bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie. Bedrijfsstatistiek en Belastingrecht krijgen daarbij een belangrijke plaats in het studieprogramma. Ook komen de accountancy-vakken zoals bestuurlijke informatievoorziening en controleleer evenals computerboekhouden, algemene economie, communicatieve vaadigheden en engels aan de orde.

Indien na het eerste studiejaar 60 creditpoints zijn behaald, kan het Propedeuse Getuigschrift worden aangevraagd.

Het tweede jaar (hoofdfase / minor)
In het tweede jaar gaan we dieper in op de hoofdonderwerpen uit het eerste jaar en worden andere vakken aan het vakkenpakket toegevoegd. Met het behalen van nog eens 60 creditpoints, kom je in het bezit van het “Kort Bachelor (Associate) “Accountancy” diploma. Het totaal te behalen studiepunten is dus 120, ter verkrijging van het diploma “Kort Bachelor “ Associate Accountancy”.

Het derde jaar (hoofdfase / differentiatie)
In het voorlaatste jaar worden de hoofdonderwerpen verder uitgediept. Ook aan je praktische vaardigheden wordt gedurende dit jaar gewerkt. Dit is het jaar waarin stage wordt gelopen. Je vaardigheden worden zowel schriftelijk als mondeling ontwikkeld. Indien na het succesvol afronden van het derde studiejaar 180 studiepunten zijn behaald (120 credits na het behalen van het Propedeuse Getuigschrift), mag een “Bachelor Accountancy-verklaring” worden aangevraagd, waarmee je met de vakken van het vierde (laatste) jaar een aanvang kunt maken.

Het vierde jaar (hoofdfase / specialisatie)
In het laatste jaar van je Bachelor studie Accountancy, wordt je klaar gemaakt voor de praktijk. Naast een diepe en specialistische kennis op financieel en administratief gebied, verwerf je een brede kennis van andere aspecten van bedrijfsvoering om de rol van adviseur en vertrouwenspersoon goed te kunnen vervullen. De nadruk wordt vooral gelegd op specifieke competenties in verband met het beroep dat je moet gaan uitoefenen.

Kerntaken:

– adviseren bij bedrijfsvoering;

– inrichten / beoordelen van de administratie;
– samenstellen / controleren van de jaarrekening;
– verzorgen van belastingaangiften;
– doorverwijzen naar externe deskundigen.

De opleiding wordt afgesloten met een onderzoek, presenteren en verdedigen van een afstudeeropdracht. Na afronding beschik je over voldoende kennis en vaardigheden om zowel in de controlepraktijk als in de advisering en administratieve dienstverlening op bachelor-niveau te kunnen functioneren. Ook in het 4e jaar dient een puntentotaal van 60 credits behaald te worden, waarna je Bachelor studie ‘Accountancy’ succesvol wordt afgesloten met het verstrekken van een internationaal erkend diploma:‘Bachelor of Applied Science in Accountancy’.

COLLEGEGELD

Inschrijfgeld: € 440, — per jaar.
Collegegeld: € 1710, — per jaar (12 maanden vooruit) of:
€ 900, — per halfjaar (6 maanden vooruit). Te betalen in 2 termijnen.
€ 650, — per kwartaal (3 maanden vooruit). Te betalen in 3 termijnen.

Betaling in Surinaamse courant, tegen de op dat moment geldende koers, is ook mogelijk.

NB.: Onder géén beding worden reeds gestorte gelden geretourneerd!

Examentarieven Bacheloropleidingen bij het behalen van:

Propedeuse getuigschrift in het Nederlands: € 100,–
Propedeuse getuigschrift in het Engels: € 150,–
Associate diploma: € 200,–
Bachelor 3 (B-3) certificaat: € 250,–
Bachelor of Arts bul (hbo): € 300,–
Bachelor of Science bul (wo): € 350,–

Toelatingseisen

Een VWO- of IMEO-diploma is voor toelating vereist.
Mocht je niet worden toegelaten, dan zal de studieadviseur van het ibw aangeven welke interne diploma’s of vakken je het beste kunt halen om wel aan de eisen te voldoen.

Hoe meld je je aan?

Je kunt je inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren.
Inschrijving vindt pas plaats, na een intake gesprek met de studieadviseur.

Bij de inschrijving dienen de volgende bescheiden ingeleverd te worden:
Kopie diploma en cijferlijst
Uittreksel uit het bevolkingsregister
Twee pasfoto’s

Samenvattend overzicht Bachelor Accountancy

1e studiejaarPropedeuse
Bedrijfseconomie / calculatieBestuurlijke Informatievoorziening
BedrijfsadministratieAlgemene economie
ComputerboekhoudenCommunicatieve vaardigheden
PrivaatrechtEngels
BelastingrechtInformatiekunde
Praktijkblok / Relevante werkervaringProjectmatigwerken / integratieve opdracht
2e studiejaarAssociate
Administratieve organisatieControlebeginselen
BedrijfsadministratieExterne verslaggeving
RechtFinanciering
StatistiekManagement & Organisatie
Communicatie / EngelsCommerciële economie
Minor
Cases
Opzetten AO / IC; interimcontrole
Budgetteren; samenstellen en controleren
3e studiejaarDifferentiatie
Administratieve organisatieAlgemene economie
BelastingrechtManagement accounting
SociaalrechtBedrijfsadministratie
StatistiekExterne verslaggeving
Minor
Rechtsspecialisatie
Cases ontleend aan de taakgebieden:
Administratieve dienstverlening
Advisering
Fiscaliteit
4e studiejaarSpecialisatie
Administratieve organisatieFinanciering
Controlebeginselen 2Management control
Externe verslaggevingLevensverzekeringswiskunde
Management & OrganisatieCapita Selecta
Minor
Cases ontleend aan de taakgebieden:
Advisering
Controle werkzaamheden
Participant van een arbeidsorganisatie
Praktijkblok
Afstudeerwerkstuk
Werkervaring

Totaal aantal credits “Bachelor Accountancy”: 240 ECTS credits.
Eén creditpoint staat gelijk aan 28 uur studeren.

Wijzigingen in het studieprogramma voorbehouden.

Een kandidaat is geslaagd voor het diploma “Bachelor of Applied Science in Accountancy”, in de propedeuse- en hoofdfase in totaal 240 credits zijn behaald.

Vrijstellingsmogelijkheden

Vrijstellingen zijn mogelijk op grond van al behaalde bachelor of hogere diploma’s aan erkende hogescholen of universiteiten.

Vrijstellingen dienen separaat aangevraagd te worden.

Eerste jaar Bachelor Accountancy

VWO-afgestudeerden (VWO-diploma) beginnen m.i.v. het collegejaar 2019/2020 afhankelijk van het aantal behaalde voldoendes op de eindcijferlijst (cijfer 6 of meer) met maximaal 42 credits voor het propedeuse gedeelte. Voor ieder behaalde voldoende mogen deze studenten 6 studiepunten voor het propedeuse getuigschrift inbrengen. De duur van de studie is voor deze studenten gesteld op 3 jaar nominaal. Het propedeuse-getuigschrift kan pas aangevraagd worden indien 60 credits aan IBW-tentamens zijn behaald. Minimaal te behalen studiepunten voor het Bachelor-diploma is 240.
Alle andere afgestudeerden (niet-VWO-ers) krijgen m.i.v. collegejaar 2019/2020 een aangepast algemeen basis HBO-programma in het eerste jaar aangeboden, waaruit men kan kiezen. Het maximaal aantal te behalen studiepunten is ook voor deze studenten 60 credits per jaar

Deze studenten kunnen 7 vakken kiezen voor elk 6.0 credits elk bij het behalen van dat vak:

Nederlands, Engels, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde I, Economie I, Economie II, Sociologie.

Naast de gekozen 7 vakken worden nog twee Propedeuse-vakken gegeven worden uit de gekozen hoofdrichting, tot maximaal 18.0 credits per jaar. Totaal te behalen credits per jaar is 60.0.

De duur van de Bacheloropleiding voor deze studenten (niet VWO-ers) is 4 jaar.

Studeer in je eigen tempo

Het programma is gebaseerd op een dagopleiding van drie jaar. Avondstudenten moeten rekenen op een uitloop van één jaar. Dus een vierjarige avondopleiding.

Het programma is gebaseerd op een VWO-vooropleiding (diploma), die (dat) 3 jaar duurt. HAVO- en andere MBO-studenten, moeten rekenen op een studieduur van 4 jaar.

Dagstudenten moeten rekenen op vier tot vijf collegedagen in de week, de zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur meegerekend.
Avondstudenten dienen rekening te houden met drie college avonden in de week, twee avonden waarop de collegestof wordt behandeld, en één dag in de week voor practica.

De dagcolleges duren van 8.00 uur tot 13.00 uur.
De avondcolleges duren van 16.30 uur tot 21.15 uur.
(Pauze van 19.30 -19.45 uur).
Je bepaalt zelf waar, wanneer en hoe je studeert. Zo is de studie perfect te combineren met een drukke baan en met je hobby’s.

Persoonlijke begeleiding

Dankzij de persoonlijke begeleiding van deskundige docenten sta je er nooit alleen voor en boek je de beste resultaten.

Hij is je steun en toeverlaat die je optimaal begeleidt.

Direct contact met studiegenoten

Alle ibw-studenten kunnen direct in contact komen met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. Je kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen?
Bel dan vrijblijvend met onze studieadviseurs. Of loop even langs.
Grote Combéweg 19, Paramaribo, Suriname (S.A).
Telefoon: 520825 – 8555417 – 8770488 – 8542868 – 471351