IBW Hogeschool, een begrip op het gebied van Bachelor opleidingen in Suriname

Vakgebieden veranderen, organisaties groeien en functies evolueren mee. Je wilt deelnemen aan die ontwikkeling, meegroeien met je functie of een stap vooruit zetten. Daarom ben je op zoek naar een instelling die je verder helpt op uw vraag naar succes.

Ibw Hogeschool is die onderwijsinstelling. Met een jarenlange ervaring op het gebied van financieel economisch en management opleidingen, een uitgebreide kennis van de markt en een duidelijke visie op de toekomst. Jouw toekomst. Ibw Hogeschool bied je die mogelijkheden om die toekomst vorm te geven.

Modulair studeren

De dienstverlening van ibw Hogeschool beperkt zich niet tot het traditionele opleidings- en trainingsprogramma.

We hebben de afgelopen jaren een opleidingsconcept ontwikkeld. Daardoor worden nieuwe onderdelen snel en eenvoudig in de opleiding geïntegreerd. Op die manier voorzien wij steeds in een opleiding die niet alleen beantwoordt aan de eisen die de certificerende instanties stellen, maar direct aansluit bij de laatste ontwikkelingen uit de praktijk.

Garantie voor een goede basis

Wie carrière wil maken kan niet zonder een goede basis. Dat gold vroeger, en vandaag de dag geldt dat meer dan ooit. Voor welke opleiding je dan ook kiest, je hebt een goede ondergrond nodig. Een ondergrond waarin u de principes van je vak van A tot Z leert kennen en tegelijk steeds weer ziet hoe die principes in praktijk worden gebracht. Kortom: een opleiding van ibw Hogeschool. Een organisatie die jarenlange ervaring heeft met opleiden op diverse management gebieden, helpt je die ondergrond eigen te maken.

De praktijk voorop

De opleidingen van ibw Hogeschool zijn zowel op de praktijk als op de vereiste examenkennis afgestemd. Via de certificerende instellingen wordt het onderwijsproces en de kwaliteit van het onderwijs nauwlettend in de gaten gehouden. Het studiemateriaal voor de diverse opleidingen worden telkens opnieuw afgestemd op de ontwikkelingen die zich in de diverse vakgebieden afspelen. Zaken als communicatie, planning en advies spelen daarom net zo’n belangrijke rol in de opleiding als de noodzakelijke kennis.

Het totale leereffect

Alle opleidingsprogramma’s van ibw Hogeschool gaan uit van het feit dat mensen langs verschillende wegen leren. Uit ervaring weten wij dat studenten zich een bepaalde materie het snelst eigen maken door een combinatie van actief en pasief leren. Bij actief leren moet worden gedacht aan lezen, herkennen, toepassen en bespreken, bij passief leren aan luisteren en zien. Al deze manieren van leren hebben hun eigen bijdrage aan het totale leereffect. In onze opleidingsprogramma’s komen deze facetten o.a. aan bod in het onderdeel “Studievaardigheden”.

Gericht op de toekomst

Iedereen wil succesvol zijn. De meerwaarde die je na de afronding van je studie zal hebben voor je bedrijf en voor de markt, wordt bepaald door jezelf bepaald en door de kwaliteit van je opleiding. Vele studenten gingen je in de afgelopen twee decennia voor in het verdiepen van hun kennis en ontwikkelen van hun vaardigheden om zo het beste uit zichzelf te halen. Succes heb jezelf in de hand. We besteden ruime aandacht aan het feit dat voor
ibw Hogeschool één element centraal staat in alle opleidingen, en dat is de aansluiting met de beroepspraktijk. Op het moment dat je met je nieuw verworven kennis en vaardigheden aan de slag gaat, dien de leerstof als dé basis voor je functioneren. Ibw Hogeschool bereidt mensen daarom voor op een management functie waarbij nog eerder naar de toekomst van de functie wordt gekeken als naar de actualiteit.

Onderwijsinstelling met een reputatie

Op de ibw Hogeschool wordt opgeleid voor erkende diploma’s. Dit is onder meer van belang voor eventuele voortgezette studies. Ook de aanbevelingen van bevoegde instanties en bedrijven geven de kwaliteit van onze opleidingen weer. Uiteraard vormen de officiële status van de diploma’s, getuigschriften, certificaten en de erkenning van deze stukken de garantie voor een onderwijsinstelling. Alle opleidingen die je volgt bij ibw Hogeschool, worden afgerond met een erkend examen dat in het bedrijfsleven hoog aangeschreven staat.

Maatstaven voor kwaliteit

Wie kwaliteit wil leveren, besteedt volgens de leer van de marketing uiterste zorg aan zijn product. Dat doet ibw hogeschool ook met je opleiding. Kwaliteit kan niet zonder een concrete toetssteen. We houden regelmatig evaluaties na afgelegde tentamens en student-tevredenheidsonderzoeken. Daarbij beoordelen wij de mensen en de middelen waarmee onze studenten te maken hebben zoals de:

– capaciteiten van onze docenten en trainers;
– kwaliteit van het studiemateriaal
– bereikbaarheid van onze locatie
– persoonlijke studieadvisering
Kortom: “kwaliteit herken je direct” !

Kwalitatief hoogstaand contactonderwijs

Elk vak (onderdeel) heeft een vaste collegedag in de week. Het studieschema dat wordt uitgereikt aan het begin van elke periode van een opleiding brengt je op de hoogte welke theorie je dient te bestuderen. Vooraf aan een collegebijeenkomst wordt de theorie uit de studieboeken bestudeerd. Vervolgens ga je aan de slag met het maken van meerdere vragen en vraagstukken voor een goede verwerking van de studiestof. Tijdens het college worden de hoofdlijnen en knelpunten van de theorie behandeld en ga je samen met de docent aan de slag met de opgaven. Hierbij verwachten wij een van de student een actieve rol: het helpt u bij het laten bezinken van de collegestof en vormt de basis voor een goede voorbereiding op het tentamen. Daarbij moet het studieschema consequent worden gehanteerd.

Het studieschema is ontwikkeld om:

– je doelgericht en op efficiënte wijze door de collegestof heen te loodsen
– de leerstof helder te structureren: wat zijn de thema’s en de hoofdlijnen
– het leerproces en studietaken planbaar en overzichtelijk te maken
– sturend te zijn in het bestuderen en verwerken van de leerstof.